Fraflytningssyn og fraflytningsrapport i lejemål

Hvad er et forsyn, hvordan laves et fraflytningssyn og hvad er en fraflytningsrapport? Vi giver dig svarene her.

I forbindelse med fraflytning fra en lejebolig er der forskellige syn af lejeboligen samt rapporter, det kræves eller anbefales at udarbejde for at undgå eventuelle tvister og uenigheder mellem lejer og udlejer.

I denne artikel kan du blive klogere på:

 

Hvad er et forsyn, og hvornår bliver det afholdt?

Nogle udlejere tilbyder et uforpligtende forsyn - det er dog ikke noget, du som lejer har krav på at få. Et forsyn er et møde mellem dig og udlejer, hvor I gennemgår lejeboligen, og du kan få en fornemmelse af det arbejde, der skal udføres. Forsynet kan dog ikke anses som et reelt flyttesyn, og du kan derfor ikke forvente, at din udlejer giver dig en komplet og udtømmende liste over arbejdet.

 

Reglerne om forsynet

 • Udlejer har ikke pligt til at afholde et forsyn
 • Det er op til dig lejer, om du vil tage imod tilbuddet om et forsyn
 • Forsynet kan ligge før eller efter opsigelsen af lejeboligen
 • Forsynet kan ikke sidestilles med et fraflytningssyn

 

Hvad er et fraflytningssyn, og er udlejer forpligtet til at afholde det?

Et fraflytningssyn er et møde mellem dig og udlejer, hvor I sammen gennemgår lejemålet, for at vurdere, hvilket arbejde, der skal laves. Oftest gennemføres fraflytningssynet, når du er flyttet fra din bolig, idet boligen skal være tømt og rengjort.

Om det er et krav eller ej, og hvilke tidsfrister der gælder for et fraflytningssyn afhænger af, hvor mange lejemål, din udlejer har til udlejning.

 

Udlejer har ét lejemål

Din udlejer har ikke pligt til at afholde et fraflytningssyn, hvis han kun udlejer ét lejemål. Du skal som lejer dog senest 14 dage efter, du har afleveret nøglerne, have modtaget en opgørelse over kravene til istandsættelse og udbedring fra din udlejer. Overholdes denne frist ikke kan din udlejer som udgangspunkt ikke kræve, at du står for udgifterne til udbedringerne.

Husk, at en oversigt over kravene er ikke det samme som en samlet oversigt over udgifterne til udbedringerne. Regningen for udbedringerne kommer sammen med flytteopgørelsen, der er en samlet oversigt over udgifterne til istandsættelse og udbedringer - og denne modtager du først senere.

Oversigten over kravene kunne med fordel udarbejdes i en fraflytningsrapport. Den rapport kan du læse mere om senere her i artiklen.

 

Udlejer har mere end ét lejemål

Udlejere med mere end ét lejemål har ifølge lejeloven pligt til at afholde et fraflytningssyn med dig som fraflyttende lejer. Udlejer må gerne sende en repræsentant, der står for fraflytningssynet. Udlejere med mere end ét lejemål skal også ved fraflytningssynet udarbejde en fraflytningsrapport.

 

Hvad siger lejeloven om fraflytningssynet?

 • Indkaldelsen til fraflytningssynet skal være sendt senest én uge inden fraflytningssynet skal afholdes - med mindre I er blevet enige om en kortere frist.
 • Indkaldelsen til fraflytningssynet skal ske skriftligt.
 • Fraflytningssynet skal afholdes senest 14 dage efter, at udlejer er blevet bekendt med, at du er fraflyttet.

Overholder udlejer ikke tidsfristerne for indkaldelse til fraflytningssynet, kan udlejeren miste retten til at kræve, at du som lejer betaler for istandsættelsen og udbedringerne.

 

Fraflytningsrapporten er vigtig for dig som lejer

Fraflytningsrapporten er den rapport, din udlejer udfylder i forbindelse med fraflytningssynet. I fraflytningsrapporten noteres lejemålets stand og hvilke arbejder, der skal laves i forbindelse med fraflytningen, for at bringe lejemålet tilbage til den aftalte stand.

Rapporten indeholder altså ikke en oversigt over udgifterne til istandsættelsen. Det er nemlig først i flytteopgørelsen, at udgifterne gøres op.

Du kan læse mere om reglerne for istandsættelse, og hvad du kan pålægges at skulle betale for.

 

Hvornår skal udlejer udarbejde en fraflytningsrapport?

Udlejeren med mere end ét lejemål skal i forbindelse med fraflytningssynet udarbejde en fraflytningsrapport, der skal udleveres til lejeren ved synet enten digitalt eller fysisk. Er lejeren ikke til stede ved synet, eller vil lejeren ikke kvittere for modtagelsen af rapporten, skal rapporten sendes til lejeren senest to uger efter synet.

Overholder udlejeren ikke kravet om fraflytningsrapporten, kan udlejeren ligeledes miste retten til at kræve, at du som lejer betaler for istandsættelsen og udbedringerne.

 

Reglerne om fraflytningsrapporten

 • Rapporten skal udleveres til dig, som lejer, ved fraflytningssynet.
 • Er du ikke til stede ved fraflytningssynet eller ikke ønsker at kvittere for modtagelsen, skal rapporten sendes til dig senest to uger efter synet.
 • Rapporten skal være skriftlig og tydeligt beskrive, hvad der kræves af arbejder i forbindelse med istandsættelsen.

Er der tale om en udlejer, der kun udlejer én bolig, er han ikke forpligtet til at afholde et fraflytningssyn, hvor fraflytningsrapporten udfyldes og udleveres til lejer. I dette tilfælde skal udlejer dog sende rapporten med eventuelle krav til dig senest 14 dage efter, du har afleveret dine nøgler.

 

Flytteopgørelsen og hvornår den udarbejdes

En flytteopgørelse er en opgørelse over alle udgifterne til istandsættelsen af boligen. Det er din udlejer, der står for at lave flytteopgørelsen og sende den til dig.

 

Reglerne om flytteopgørelsen

 • Flytteopgørelsen må kun indeholde udgifter til istandsættelsen af de ting, der er angivet i fraflytningsrapporten.
 • Opgørelsen skal sendes til lejer inden for rimelig tid. Lejeloven regulerer ikke en præcis tidsfrist for aflevering.
 • Alle udgifterne skal opgøres specifikt.

Det er på baggrund af flytteopgørelsen, at dit depositum gøres op, og I finder ud af, om du skal have penge tilbage eller betale en difference for istandsættelsen.

Spørgsmål og svar om flyttesyn og flytterapport

Der skelnes mellem to underskrifter i forbindelse med en fraflytningsrapport:

 • Lejer underskriver for modtagelse af rapporten
 • Lejer underskriver for accept af rapportens indhold

Man er som lejer ikke forpligtet til at underskrive fraflytningsrapporten som accept af indholdet. Lejeren kan derfor - ved fraflytningssynet og præsentation af rapporten - godt afvise at underskrive rapporten.

Lejeren skal dog stadig have udleveret fraflytningsrapporten inden for tidsfristen - også selvom lejeren ikke ønsker at underskrive rapporten. Lejer kan i dette tilfælde godt vælge at underskrive for modtagelse af rapporten, men ikke for rapportens indhold. Det er dog ikke et krav, at lejeren sætter denne underskrift, da det er udlejer, der skal kunne bevise, at rapporten er kommet frem i tide.

Du har som lejer ikke krav på at få et forsyn af boligen. Det er heller ikke alle udlejere, der tilbyder at afholde et forsyn. Spørg derfor din udlejer, om det er muligt at afholde et forsyn, hvis du ønsker det.

Lejer du en bolig af en udlejer, der har mere end ét lejemål til udlejning, har du som lejer krav på et fraflytningssyn.

Er din bolig derimod den eneste bolig, din udlejer lejer ud, har du ikke krav på et fraflytningssyn. Her har udlejer dog pligt til at udlevere en rapport over kravene til istandsættelse af boligen senest 14 dage efter, du har afleveret dine nøgler. Overholdes denne frist ikke, kan udlejer som udgangspunkt ikke kræve at udbedringerne udføres af dig.

Bemærk, at oversigten over krav til istandsættelse ikke er det samme som en flytteopgørelse, hvori udgifterne opgøres.

I lejeloven er fraflytningssynet reguleret med følgende:

"§ 98., stk. 3. Udlejere, der udlejer mere end én beboelseslejlighed, skal syne beboelseslejligheden, senest 2 uger efter at udlejeren er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted. Den fraflyttende lejer skal indkaldes skriftligt til synet med mindst 1 uges varsel. Udlejeren og lejeren kan dog aftale et kortere varsel, når lejeforholdet er ophævet eller opsagt.

§ 98., Stk. 4. Udlejeren skal i forbindelse med synet, jf. stk. 3, udarbejde en fraflytningsrapport. Rapporten skal udleveres til lejeren ved synet, herunder i et digitalt dokument, jf. dog § 4, stk. 2. Er lejeren ikke til stede ved synet, eller vil lejeren ikke kvittere for modtagelsen af rapporten, skal rapporten sendes til lejeren senest 2 uger efter synet."

Ved overtrædelse kan udlejer ikke gøre krav på istandsættelse af lejemålet.

Dette betyder kort sagt, at:

 • Der skal være indkaldt til fraflytningssynet senest én uge inden fraflytningssynet skal afholdes.
 • Indkaldelsen skal være skriftlig.
 • Fraflytningssynet skal være afholdt senest 14 dage efter, at udlejer er blevet gjort bekendt med at lejer har afleveret nøglerne.

Et flyttesyn skal være afholdt senest 14 dage efter, at udlejer er blevet gjort bekendt med at lejer er fraflyttet. Dette vil i praksis være 14 dage efter, at lejer har afleveret nøglerne til lejemålet.

Udgifterne til istandsættelse kan godt overstige depositummet, så længe, det overholder reglerne og aftalerne om vedligeholdelse af lejemålet og istandsættelse ved fraflytning.

Overstiger udgifterne til istandsættelsen depositummet, vil du som lejer blive opkrævet differencen.

Udlejer må gerne give en fuldmagt til en repræsentant og lade repræsentanten foretage flyttesynet.

Dette er helt almindeligt, da mange udlejere har ansat en ejendomsadministrator til at administrere ejendommen.

Er du som lejer uenig i udlejers flytteopgørelse og mener, at udgifterne til istandsættelse er urimelig høje, vil det først og fremmest være gavnligt, at du gennemgår opgørelsen nøje. Her kan du tage stilling til omkostningerne én for én, og sammenligne de posteringer, du mener er for høje, med andre udbydere i markedet.

Husk, at udlejer kan have visse krav til kvaliteten af istandsættelsesarbejdet, hvilket du skal tage højde for, når du indhenter andre tilbud til sammenligning.

Mener du fortsat, at flytteopgørelsen er for høj, bør du først prøve at nå til enighed med din udlejer. Kan I ikke nå til enighed, kan du indbringe sagen for Huslejenævnet. Bemærk, at det koster et beløb at indbringe en sag for Huslejenævnet.

Hvis du er uenig i fraflytningsrapportens indhold, vil det for en start være dig og udlejer, der selv skal prøve at nå til enighed. Er dette ikke muligt, vil Huslejenævnet være det næste, du kan tage kontakt til.

Omhandler tvisten udgifterne til istandsættelse, kan Huslejenævnet dog have svært ved at træffe en afgørelse, da de ikke normalt har kendskab til priser og tilbud på håndværkerydelser.

Kan I heller ikke nå til enighed via Huslejenævnet, vil Boligretten være den sidste instans, der kan tage sagen op. Boligretten kan anmode en fagperson om at undersøge sagen nærmere. Tages sagen i Boligretten, vil det kræve, at både du og din udlejer har hver sin advokat til at repræsentere jer hver især.