Spørgsmål og svar til ind- og fraflytning

Indflytning

I forbindelse med indflytningen i en lejebolig afholdes et indflytningssyn og udarbejdes en indflytningsrapport. Her tages også billeder af lejemålet og nøglerne udleveres.

Det er vigtigt, du som lejer også deltager på indflytningssynet, da noterne fra synet har betydning for, hvad du hæfter for ved fraflytning. Brug også de første 14 dage efter indflytning på at oplyse om andre fejl og mangler ved lejemålet, som I ikke fik øje på ved indflytningssynet.

Læs mere om indflytningssyn og -rapport her.

Der er flere ting, der skal gøres og ordnes i forbindelse med en indflytning. Det dækker over både betaling af depositum, indflytningssyn og fejl- og mangelliste.

Vi har samlet overblikket til din indflytning her.

En overtagelsesdato ligger i udgangspunktet fast. Du har ret til at få udleveret din nøgle den første hverdag efter overtagelsesdatoen. Hvis overtagelsesdagen fx er søndag den 1. maj, har du først ret til at få udleveret nøglen mandag den 2. maj. Det samme gælder lørdage og helligdage.

Ønsker du at overtage lejemålet før tid, skal du kontakt din udlejer.

Du har ret til at få udleveret din nøgle den første hverdag efter overtagelsesdatoen. Hvis overtagelsesdagen fx er søndag eller lørdag den 1. maj, har du først ret til at få udleveret nøglen mandag den 2. maj. Det samme gælder helligdage.

Læs mere om indflytning i lejebolig her.

Fraflytning

Din familie eller pårørende kan i nogle tilfælde overtage dit lejemål, hvis du fraflytter som følge af fx skilsmisse, separation, ophævelse af husstandsfællesskab, indflytning på plejehjem eller død.

Start med at læse din lejekontrakt og forhør dig hos din udlejer.

Separation/skilsmisse

Ved separation eller skilsmisse bliver der ved bevillingen eller dommen taget stilling til, hvem af jer, der skal (kan) fortsætte lejemålet. Den af jer, der bliver boende, fortsætter lejemålet uden ændringer og overtager alle forpligtelser fra den anden. Udlejer kan ikke modsætte sig et sådant lejerskifte, men skal have besked hurtigst muligt.

Ophævelse af husstandsfællesskab

Har I haft fælles husstand i mindst to år og ophæver samlivet, kan I aftale indbyrdes, hvem af jer, der skal have ret til at fortsætte lejemålet, hvis denne har tjent som fælles bolig. Kan I ikke blive enige om en aftale, så kan der ved dom blive taget stilling til, hvem af jer der skal (kan) fortsætte lejeforholdet. Men det sker kun, når der er særlig grund til dette, herunder navnlig hvis I har mindreårige børn, der skal tages hensyn til.

Plejehjem/død

Hvis du dør eller flytter på plejehjem, i beskyttet bolig e.l., har din ægtefælle ret til at blive boende. Ægtefællen overtager så den løbende lejeaftale og fortsætter på uændrede vilkår. Det indebærer bl.a., at din ægtefælle også hæfter for eventuelle restancer m.v.

Retten til at overtage lejligheden gælder ikke kun gifte par, men også personer, der har haft fælles husstand i mindst to år umiddelbart før dødsfaldet eller flytningen. Den fælles husstand skal kunne dokumenteres. Udlejer kan ikke modsætte sig lejerskiftet, men skal have besked hurtigst muligt.

Du har ret til at bytte bolig med én anden lejer af en beboelseslejlighed, hvis disse betingelser er opfyldt:

  • Du driver ikke erhverv i din lejlighed – at din lejlighed derfor kun er udlejet til beboelse.
  • Du har boet i lejligheden i minimum tre år.
  • Antallet af beboere i den nye lejlighed må ikke overstige antallet af beboelsesrum.
  • Bor din udlejer selv i ejendommen, skal der være mindst syv beboelseslejligheder i ejendommen. Bor din udlejer ikke i ejendommen har du ret til at bytte lejligheden uagtet antallet af lejligheder i ejendommen.

Kan min udlejer modsætte sig byttet?

Din udlejer kan modsætte sig byttet, hvis byttet ikke overholder lejelovens regler.

Opfylder byttet lejelovens regler, skal din udlejer have en rimelig grund til at modsætte sig byttet. En rimelig grund kan fx være, at personen, du ønsker at bytte med tidligere har misligholdt sin lejeaftale eller sit lejemål.

Byttet skal være ”lige over” mellem to parter

Du kan kun bytte din lejebolig med én anden part, hvis I bytter ”liger over”. Det vil sige, at I flytter ind i hinandens lejligheder. I kan derfor ikke lave en bytteaftale, hvor I fx er tre parter, der bytter indbyrdes. Har I et ønske om dette, kræver det jeres udlejers accept af aftalen.

Du kan læse mere om din rettighed til at bytte bolig i lejelovens § 73.

Opsigelse og aflevering af bolig

Der er ingen opsigelsesperiode, men du skal aflevere boligen på samme måde, som hvis du havde sagt den op og var flyttet. Det vil sige, at den skal sættes i stand, inden den nye lejer flytter ind. Du skal også afregne depositum, varme m.v. med udlejer.

Vær opmærksom på at din udlejer kan vælge at modernisere din lejlighed i forbindelse med en bytning, og at den fremtidige leje derfor kan blive højere end den du selv betaler. Der findes særlige regler herom, som du kan få hos din udlejer. 

Når du vil fraflytte din lejebolig, skal du først og fremmest opsige boligen. Der er visse regler for, hvordan en lejebolig opsiges, og hvor lang opsigelse, du har. I forbindelse med fraflytningen, vil du og din udlejer sammen afholde et fraflytningssyn, hvor I gennemgår lejemålets stand, og hvad der skal istandsættes. I noterer jeres aftaler i fraflytningsrapporten.

Når istandsættelsen er udført, vil du modtage en flytteopgørelse med alle udgifterne til istandsættelsen. Det er på baggrund af denne, du kan se, om du får penge tilbage fra dit depositum, eller om du må betale en efterregning.

Du kan få styr på alle reglerne om fraflytning, fraflytningssyn, fraflytningsrapport og flytteopgørelsen her.

Husk også, at der er andre praktisk ting i forbindelse med fraflytningen. Få fat i tjeklisten til din fraflytning her.

Det står i din lejekontrakt, hvordan din bolig skal istandsættes, når du flytter. 

Er din lejekontrakt indgået efter d. 1. juli 2015, kan din udlejer ikke kræve, at du skal aflevere lejemålet nyistandsat. Nu må udlejer altså kun kræve, at du istandsætter i forhold til nødvendig vedligeholdelse - også kaldet for normal istandsættelse.

Det betyder, at du skal stå for maling, hvidtning, tapetsering og behandling af gulve, hvis det vurderes nødvendigt, for at lejemålet fremtræder godt vedligeholdt. Denne vurdering sker ved et fraflytningssyn, som du afholder sammen med din udlejer.

Du kan læse mere om din vedligeholdelsespligt og istandsættelse ved fraflytning her.

Ved dødsfald eller flytning til plejehjem, i beskyttet bolig e.l., har ægtefællen ret til at blive boende. Ægtefællen overtager lejeaftalen og fortsætter på de samme vilkår. Det indebærer bl.a., at ægtefællen også hæfter for eventuelle restancer m.v.

Retten til at overtage lejligheden gælder ikke kun gifte par, men også personer, der har haft fælles husstand i mindst to år umiddelbart før dødsfaldet eller flytningen til plejehjemmet. Den fælles husstand skal kunne dokumenteres.

Husk at give din udlejer besked om ændringerne og skiftet.

Få strøm til din lejebolig fra Andel Energi

Andel Energi leverer el, naturgas og energirådgivning til mere end 1,2 millioner privat- og erhvervskunder. Som kunde hos Andel Energi skal det være nemt og trygt for dig at træffe grønne valg. Som kunde får du derfor:

  • Strøm fra Danmarks største energiselskab med over 1,2 millioner privat- og erhverskunder.
  • Personlig rådgivning til dine behov og energiløsninger.
  • Adgang til vores app Andel Energi, hvor du nemt kan følge dit elforbrug, se din elpris og hvornår det er både billigst og grønnest for dig at bruge strøm.
  • Garanti for grøn energi – uanset hvilken elaftale du vælger.